Veilig sportklimaat

MELDPUNT KLACHTEN EN PROBLEMEN
Sporten bij Eem’78 behoort leuk te zijn. Wanneer er zich toch een probleem voordoet, kan de sporter melding doen bij het bestuur via het mailadres (secretaris@eem78.nl). De klacht wordt altijd serieus genomen en zo snel mogelijk vertrouwelijk behandeld.

VERTROUWENSCONTACTPERSOON (voorheen vertrouwenspersoon genoemd)
Wanneer een sporter grensoverschrijdend gedrag ervaart of signaleert en dit niet bespreekbaar kan of wil maken bij het bestuur, dan kan hij/zij melding doen bij een vertrouwenscontactpersoon van Eem’78. De contactgegevens staan op de pagina: Bestuur en organisatie.

VEILIG SPORTEN BIJ EEM’78
Basketbalvereniging Eem’78 wil aan de leden, niet-leden en de ouders van leden laten zien dat basketballen bij Eem’78 sportief, competitief, gezellig en veilig is. Iedereen weet dat pesten, (seksuele) intimidatie, schelden en agressie voorkomen in onze maatschappij en dus daarmee mogelijk ook binnen onze vereniging. Onze vereniging draait op vrijwilligers. Grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen tussen leden, maar ook tussen leden en die vrijwilligers. Om het risico op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk te maken, heeft het bestuur van Eem’78 het volgende beleid opgesteld.

BELEID TEN AANZIEN VAN vrijwilligers
Het bestuur en/of technische commissie houdt met nieuwe vrijwilligers een kennismakingsgesprek. Het checken van referenties behoort tevens tot de mogelijkheden. De vrijwilliger wordt door middel van een overeenkomst bekend gemaakt met de gedragsregels (zie hier onder) en tekent voor akkoord.

Het beleid van basketbalvereniging Eem’78 is dat alle vrijwilligers, waaronder trainers en coaches (ouder dan 18 jaar), die werkzaam zijn met minderjarigen en/of mensen met een beperking, in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), of bereid zijn om die op korte termijn te verkrijgen. De vereniging zorgt voor de aanvraag van de VOG.

Gedragsregels (vrijwillige) medewerkers

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger en minderjarige sporters en/of sporters met een beperking zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De vrijwilliger mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de vrijwilliger deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De vrijwilliger onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De vrijwilliger die optreedt als trainer/coach zal tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 8. De vrijwilliger heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de vrijwilliger verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De vrijwilliger zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Omgekeerd aanvaardt de vrijwilliger óók geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De vrijwilliger zal er actief op toezien dat de gedragsregels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest hiervan te handelen.
 12. Het bestuur zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter en de vereniging is betrokken. Indien gedrag wordt gesignaleerd dat niet in overeenstemming is met de gedragsregels zal de betreffende persoon/personen hierop direct worden aangesproken. Afhankelijk van de ernst van de constatering wordt de overtreding ook gemeld bij de vertrouwenspersoon. Indien nodig wordt melding gemaakt bij de NBB (Nederlandse Basketball Bond) en de politie.